Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

پدال گاز چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

به منظور شتا بدادن به دستگاه و زیر پای راست قرار دارد

پاسخ داده شده توسط
1,648 سوال
757 پاسخ
26 دیدگاه
803 کاربر